Veiligheid | risico inventarisaties daken

Bestaande bouwwerken

Iedere organisatie is verplicht conform artikel 5 van de Arbowet (1998) een Risico Inventarisatie & Evaluatie uit te voeren. In de praktijk is gebleken dat voor organisaties waarvan werknemers op daken komen, de risico's niet voldoende zijn geïnventariseerd. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de dakbedekking, het ontbreken van voldoende vluchtwegen, derden die onrechtmatig op het dak komen en valgevaar tijdens inspecties en kortdurend onderhoud aan de diverse dakinstallaties. Een individuele beoordeling van een dak brengt alle risico's in kaart en helpt u bij het voeren van een goed Arbobeleid.

Nieuwbouw

Conform het Bouwprocesbesluit van 1997 dient bij het ontwerp van bouwwerken rekening gehouden te worden met de veiligheid van personen in de gebruiksfase. Hierbij dient uiteraard ook aandacht besteed te worden aan het dak. In de praktijk blijkt dat gebouwontwerpers in hun ontwerp niet voldoende aandacht besteden aan veiligheid van daken. Na de bouw dienen dan alsnog aanpassingen uitgevoerd te worden. Door het uitvoeren van een Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie in de ontwerpfase kunnen kosten bespaard worden en wordt voldaan aan de wetgeving.

Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie

Het uitvoeren van een Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie omvat de volgende werkzaamheden:

                                     

AA & C Nederland B.V. voert geheel onafhankelijk een Risico Inventarisatie & Evaluatie uit. Alle mogelijke risico's die voor kunnen komen, worden geïnventariseerd. Vervolgens worden de risico's geëvalueerd en aanbevelingen geformuleerd voor het nemen van maatregelen. Deze maatregelen worden verder uitgewerkt in het Dakveiligheidsplan. Het Dakveiligheidsplan omvat tekeningen waarop gedetailleerd aangegeven wordt, welke voorzieningen getroffen dienen te worden. Van deze Risico Inventarisatie & Evaluatie wordt een rapportage gemaakt. Deze rapportage wordt goedgekeurd door een gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige.

Vervolgtraject

Na het uitvoeren van Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie kan AA & C Nederland B.V. u begeleiden bij het vervolgtraject. Het vervolgtraject omvat de volgende werkzaamheden:

U bepaalt zelf voor welke diensten u ons inschakelt.

Uitvoering

AA & C Nederland B.V. zoekt en onderhoudt contact met leveranciers die aanpassingen aan daken moeten gaan verrichten. Vervolgens dient toezicht gehouden te worden op de voortgang van het Dakveiligheidsplan. Tussentijds en na uitvoering wordt geëvalueerd met u of het Dakveiligheidsplan het gewenste resultaat heeft bereikt.

Certificering

Als mooi sluitstuk op uw gedane inspanningen kunt u een dak, na uitvoering van de maatregelen, laten certificeren door een onafhankelijke instantie. U krijgt dan een certificaat uitgegeven door de Instituut voor Dakveiligheid. Hiermee kan aantoonbaar gemaakt worden dat een dak voldoet aan alle eisen, gesteld door huidige Wet- en Regelgeving. Het dak kan te allen tijde veilig worden betreden door zowel uw eigen personeel als personeel van derden. Daardoor kunnen de kosten voor het beveiligen van daken ten behoeve van werkzaamheden, relatief laag gehouden worden.

Doelgroepen

De Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie is bestemd voor o.a. de volgende doelgroepen: