Sloop | sloopbestekken


Algemeen 
Onze dienstverlening op het gebied van projectmanagement en advies sloop omvat een brede ondersteuning voor u als opdrachtgever. In het kort betreft dit de totale voorbereiding, aanbesteding en begeleiding van de sloop van een gebouw, het indienen van een omgevingsvergunning c.q. sloopmelding, het opstellen van een (sloop)veiligheidsplan en onderzoek naar milieugevaarlijke verontreinigingen in bouwmaterialen. Kortom een geïntegreerde aanpak. Voor meer informatie kunt u vragen naar ons productinformatieblad projectmanagement en advies sloop.

Bestek

AA & C Nederland verzorgt het gehele sloopbestek inclusief de noodzakelijke omgevingsvergunning (sloopmelding) zodat onze opdrachtgevers zo efficiënt en veilig mogelijk hun sloopproject kunnen realiseren.

Het sloopbestek kan de basis zijn tussen onze opdrachtgever en de aannemer. In het bestek staan de werkzaamheden die de aannemer moet uitvoeren beschreven alsmede de adminsitratieve en juridische bepalingen die op het werk van toepassing zijn. Ook kan de opdrachtgever ervoor kiezen om het risico bij de uitvoerende partij neer te leggen. AA & C Nederland beoordeelt in dat geval de inschrijving van de aannemer en worden de uitgangspunten getoetst.

 AA & C Nederland vervaardigt sloopbestekken in STABU of indien de opdrachtgever dit wenst op basis van een door de opdrachtgever aan te leveren standaard.

 Bouwkundige opname

Tevens kan een in-en uitpandige bouwkundige opname worden uitgevoerd aan panden, in de omgeving van het sloopwerk, van de situatie zoals die voor de aanvang van de sloop aanwezig is.

Eventueel worden scheurwijdtemeters en hoogtebouten geplaatst. Aansluitend wordt een rapportage opgesteld en indien wenselijk bij een notaris gedeponeerd.