Milieu | bodemonderzoek asbest

Asbest is op veel plaatsen in ons land in de bodem terecht gekomen. Dit kan op diverse manieren hebben plaats gevonden. Bijvoorbeeld door ongecontroleerde sloop van gebouwen en installaties, illegale stort, door het toepassen van puinlagen als ophoog en funderingsmateriaal. Maar ook het afval van de asbestverwerkende industrie heeft ertoe geleid dat asbest in de bodem terecht is gekomen.

Daarnaast komen in waterbodems ook asbesthoudende materialen voor. Deze asbesthoudende materialen zijn bijvoorbeeld afkomstig van beschoeiingen en illegale stort. Vooral bij baggerwerkzaamheden dient weldegelijk rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van een mogelijk asbestrisico.

           

Door de invoering van diverse NEN normen en uitgewerkte onderzoeksmethodes aangaande asbestonderzoek in bodem is het mogelijk om volgens standaarden uw "asbest status" in de bodem vast te laten stellen. Aan de hand van het onderzoek kan een eventuele saneringsnoodzaak worden vastgesteld, de financiële gevolgen worden bepaald alsmede de mogelijkheden van het gebruik en transport van het materiaal.